Tecken- och kommunikationsundervisning

Tecken- och kommunikationsundervisningen sker som anpassningsträning inom ramen för Handikappservicelagen. Det är alla specialisters ansvar att berätta om den. Behovet borde dokumenteras i habiliteringsplanerna och talterpauternas utlåtanden. Då underlättas ansökninngsförfarandet til socialbyrån för familjerna. Då undervisningen beviljats, är den avgiftsfri för familjen. Vi erbjuder undervisning inom huvudstadsregionen för familjer med hemspråket (eller för oss gemensamma språket) svenska, finska, engelska, franska eller tyska. Vi undervisar i bruket av finska och finlandssvenska tecken, men inte huvudsakligen i rikssvenska tecken. Om behovet är stort (till exempel pga kortvarig vistelse i Finland, släkten i Sverige eller (åter)flyttning till Sverige), kan vi fokusera på rikssvenska tecken i undervisningen. Kommunikationsundervisningen omfattar, beroende på utgångsläget, undervisning i stödtecken, tecken som alternativ kommunkation (TAKK), tecknat tal, bildstödd kommunikation och övriga AKK-metoder (lo-tech, hi-tech). Undervisningen är beroende av huruvida kommunen allokerat anslag för verksamheten. En god kommun känner till de funktionsnedsattas behov och budgeterar rätt.

Vi erbjuder anpassningsträning åt gravt talhandikappade och icke-talande personer, i första hand åt autistiska och utvecklingsstörda barn och deras anhöriga. I mån av möjlighet erbjuder vi undervisinng också åt vuxna, oberoende av bakgrund.

Ofta beviljas 50 timmar per år. Behovet kan vara det dubbla om barnet behöver både (stöd)tecken och bildkommunikation (jämte undervisning i bruket av hjälpmedel). Undervisningen bör vara kontinuerlig.

Vi handleder s.k. vanliga familjer i bruket av stödtecken för babyer och småbarn. Kanske du vill stöda ditt barns språkutveckling från början? Kanske er familj är tvåspråkig? Denna undervisning hör inte till våra socialförmåner. Be om en offert för individuell undervisinng eller för undervisning i en liten grupp.

Vi ställer gärna upp och lär studerande, personal och tjänstemän i bruket av tecken och AKK. Vi konsluterar arbetsgemenskaper i bruket av AKK. Också i erfarna enheter kan lite ’rostknackning’ göra gott.