Berätta om dina erfarenheter

Både servicehandledningen och uppgörandet av en serviceplan tenderar att negligeras i kommunerna. Också den (re)habiliteriande enheten glömmer att berätta om existensen av dessa serviceformer och att hänvisa familjerna itll rätt adress, möjligen även att (med familjens medgivande) boka in träffen i förväg. Fyll i blanketten i förväg och skicka den till socialbyrån inför serviceplaemötet. Kräv att mötet följer blankettens struktur och att man inte enbart talar runt kommunens interna IT-system för beslutsfattandet inom socialvården. Kräv att din blankett fogas till handlingarna som ett beslutsunderlag.

Enligt vår erfarenhet försummar kommunerna det mesta av ovan nämnda. Då är det dags att ta till grövre vapen: rättelseyrkanden, besvär och klagomål. Kommunerna försöker smita ifrån sitt ansvar genom att inte teckna ner klienternas behov, enligt mottot ”om det inte är nedtecknat, finns det inte och behöver inte heller budgeteras” – klienterna kan ju inte påvisa att behoven diskuterats på mötet. Med tanke på framtiden är det viktigt att familjen kan påvisa att behoven varit till diskussion. Skicka blanketten per e-post eller låt den diarieföras i kommunen eller, ifall du är rädd att förlora intimitetsskyddet, hänvisa till blanketterna i ett e-postmeddelande.

Låt oss inleda en upplysningskampanj och skicka en flodvåg av blanketter till socialbyråerna i landet. Jag är intresserad av att samla in information. Jag är tacksam om du sänder en anonym eller riktig kopia av blanketten (i statistik- och benchmarkingsyfte, anonymt, contact@puheoikeus.fi) jämte kommentarer om hurudan service ni kommer att få, hur mötet gick och huruvida mötet följde blankettens punkter eller baserades på beslutsunderlagen inom socialbyrån.

Helt konstruktivt tänkt kan en flodvåg av serviceplanblanketter till socialbyråerna och diskussioner utgående från de verkliga behoven öppna socialbyråernas ögon för vilka behov de olika grupperna av funktionshindrade har och vad lagstiftaren avsett gällande servicehandledning och handikappservice.

Jaatinen stiftelsens blankett finns för tillfället bara på finska. Ett projekt är på gång i syfte att modernisera blanketten. I samband med detta utkommer den sannolikt också på svenska. Blanketten får distribueras vidare och vi har även stiftelsens tillstånd att ha blanketten på vår hemsida.

I kort handlar blanketten om att man konstaterar vad familen fått information om och vilken handöedning som fattas. Familjen får kännedom om alla delområden som hör till handikappvården och kommunen får insikter i familjens behov som grund för sitt framtida beslutsfattande. Det är viktigt att från början komma överens om service och underhåll av hjälpmedel: vem står för arbetet, kostnaderna och ett eventuellt ersättande hjälpmedel? Vem står för vilken service och hur långtgående är behovet? När hålls följande möte? Vilka alla yrkesgrupper vill familjen ha med på mötet? Stödpersoner? Jurister?

INNEHÅLL

Personalia, kontaktdata

Underskrifter

Tidpunkt för en uppdatering av serviceplanen

1. Saker att beakta då serviceplanen görs upp (tex behoven av stöd och hälp, hur familjesituationen inverkar på läget, separata behov under ledigheter)

2. Checklista kring servicehandledningen (har ni fått info om x,y.z … och på vems ansvar informationsarbetet ligger, kryssa för då det är genomfört)

3. Planer som redan finns och som är i kraft (habilitering, dagvård, beslut om individuell utbildning, individuell utbildningsplan, omsorgsplan, plan för närståendevård, förhöjt vårdbidrag …

4. FPAs serviceformer (KELA, sjukförsäkringen, handikappbidrag, specialläkemedel, tolk för gravt talhandikappad

5. Socialtjänster

5.1 Stöd för barnets/den ungas självständiga verksamhet och/eller vård (personlig assitens, annan vård, vård vid insjuknande (klienten, vårdaren), tillfällig vård, semesterarrangemang

5.2 Stöd för rörlighet och deltagande utanför hemmet (tolktjänst, transport, stöd för köp av bil, lovvård, fritidsassistent, tandem eller liknande hjälpmedel..

5.3 Stöd för hobbyer (stöd för deltagandet, utrustning, specialgruppers simhallskort ..)

5.4 Övriga socialtjänster (stöd för närståendevård, hemtjänst, ekonomiskt stöd för specialdieter, utkomst, kläder, socialavgiftsreduktion …)

6. Hälso- och sjukvårdstjänster

6.1 Helhetsansvar för vården (hälsovårdscentralen)

6.2 Hälso- och sjukvårdsinstanser (allt från barnrådgivningen till specialsjukvården)

6.3 Hemsjukvård och utdelning av vårdartiklar (inkl. blöjor)

7. (Re)Habiliteringstjänster

7.1 FPA/KELA (sjukfärsäkringen, lagstadgad (re)habilitering via specialsjukvården) tills barenet fyller 16 år)

7.2 Planering av (re)habiliteringen (Habiliteringsplan/HNS/FPA, annna halhetsplan, synen, hörseln, kommunikationen, andning, nutrition)

7.3 Genomförandet av (re)habiliteringen (tal-, ergo-, fysio-, rid-, musik-, psykoterapi, oralmotorik, handledning, anpassningskurser)

8. Hjälpmedel och förändringsarbeten i bostaden

8.1 Hjälpmedel och apparatur

8.1.1 Vårdapparatur (sug, respiratorer)

8.1.2 Stödapparatur och –förband (inkl. cykeln)

8.1.3 Kommunikation och gestaltning (kommunikationspass, -pärm, -apparater, datordelar, bildmaterial, teckenmaterial, dator, datorprogram, kurser i dessa)

8.1.4 Hjälpmedel för mobilitet (rullstolar, vagnar, annat)

8.1.5 Personlig vård (WC-stol, duschstol, underlag)

8.1.6 Träningsredskap (ståställningar, arbetsstol, terapiboll…)

8.1.7 Hjälpmedel för hemmet och boendet (specialsäng, hiss, lyftanordningar, ramper..)

8.1.8 Hjälpmedel för daghems- och skolverksamheten

8.2 Serviceavtal för hjälpmedlen (ansvar, ekonomi)

8.3 Förändringsarbeten i bostaden

9A Dagvård och stödtjänster för dagvården av barn under skolåldern

9A.1 Hemvård (hemvård, handledning, kontaktperson, annat)

9A.2 Dagvård (kontaktpersoner, plats, avgifter, daghemmets data och stödtjänster, grupp, assistent, skjutsar)

9B Skolans och skolbarnets stödtjänster

9B.1 skola och undervisning

9B.2 stöd under dagen (skjuts, förmiddagsvård, eftis)

9B.3 skolhälsovård

10. Kontaktdata till de ansvariga och till servicegivarna