Värdegrund, att bli hörd, mänskliga rättigheter och yttranderätt som grund för servicen och för processerna

Enligt FN:s konvention om funktionshindrade personers rättigheter skall personer med funktionshinder behandlas på samma sätt som andra människor. Alla har rätt till ett fullvärdigt liv. Alla har samma grundläggande mänskliga rättigheter och människovärde.

De funktionshindrade har rätt att delta i samhället på ett jämlikt sätt. Det är förbjudet att diskriminera personer med funktionshinder. Ändå blir de lätt utan information om rättigheter, skyldigheter och stödåtgärder. Med bra information kan man också minska på fördomar som ofta beror på rädsla. För dem som har grava talhandikapp och intellektuell funktionsnedsättning (kognitiva funktionshinder, utvecklingsstörning) behövs det assistent- och tolktjänster. Man kan behöva också andra stödtjänster som garanterar en ett fullvärdigt liv.

De funktionshindrade har rätt att äga och att ärva. De har också rätt att sköta sina ekonomiska ärenden och att få hjälp och stöd i rätten både i sin egen sak och som vittne.

Alla har rätt till frihet och säkerhet. Man får inte utnyttja någon, inte heller de funktionshindrade. De måste skyddas för våld och från misshandel. Övergrepp och våld måste upptäckas i tid och sättas stopp för och de som är skyldiga skall ställas inför rätta.

Den som är funktionshindrad har rätt till medborgarskap och omsorg. Man har också rätt till ett självsändigt liv, boende och fri rörlighet. Man skall få välja med vem och var man bor och ha tillgång till hem- och boendetjänster samt personlig assistans. Man skall få bo och röra sig i inom närsamhället och ha samma tillgänglighet till tjänster som alla andra. Vissa tjänster måste anpassas till den funktionshindrades behov. Det skall inte vara för dyrt att resa och att röra på sig.

De funktionshindrade har samma rätt att yttra sig och att uttrycka sig fritt som alla andra har. Också all information bör finnas i en lättförståelig form. Alla skall kunna kommunicera med myndigheterna. De funktionshindrade skall få uttrycka sig på teckenspråk, punktskrift och med alternativa och kompletterande kommunikationsformer. De skall också ha möjlighet att förstå myndigheternas svar. Teckenspråket skall främjas.

Precis som alla andra, har de funktionshindrade rätt till personlig integritet, familj, hem, korrenspondens och all slags kommunikation. Man får inte kränka någons ära eller rykte. Både de utan funktionshinder och de med funktionshinder har rätt att bilda familj. Det är inte rätt att hindra förmågan att få barn. Man får inte försumma eller överge funktionshindrade barn och man skall ge barnen och deras föräldrar stöd och information. De funktionshindrade har rätt till sina föräldrar. Inte heller från funktionshindrade föräldrar får barnen tas bort.

De funktionshindrade har rätt till ett livslångt lärande och att få undervisning inom den allmänna skolan. De har rätt till individuellt stöd som underlättar inlärningen. Det innebär att punktskrift, tecken och andra kommunkationsformer skall läras in. Också rörligheten är viktig att träna. Alla personer som arbetar inom skolorna bör ha tillräcklig utbildning så att de kan agera rätt och organisera vardagen med tanke på de funktionshindrade.

Funktionshindrade har samma rätt till hälsovård som alla andra och därtill rätt till sådana hälsovårdstjänster funktionshindret kräver. Samma gäller för rehabiliterings- och habiliteringstjänster.

Precis som alla andra, har de funktionshindrade rätt till arbete, på samma villkor som andra, vid behov med en anpassad arbetsmiljö. Man får höra till en fackförening och man skall få fortbildning i arbetet. Man har rätt till en social trygghet och till en tillräcklig levnadsstandard, dvs mat, kläder, bostad och hälso- och sjukvårdstjänster.

Det är tillåtet för funktionshindrade att rösta och att kandidera i val. Vallokalerna bör vara tillgängliga och det bör finnas material i lättläst form.

De funktionshindrade är berättigade till fritidsaktiviteter, tex. med kultur och sport, på samma sätt som alla andra. Miljöerna bör anpassas och det bör vara möjligt att hitta ett yrke inom konsten. De funktionshindrade behöver hjälp med tillgängligheten till bla biografer, teatrar, muséer, konserter och utställningar. De funktionshindrade bör kunna resa på fritiden som alla andra.

Det ovan beskrivna är ett kort sammandrag av FN:s konvention om de funktionshindrades rättigheter.

Det haltar betänkligt i genomföradet av rättigheterna. Det kan vara skäl att stanna upp och fundera på värdegrunden i det egna arbetet ibland. I vems tjänst är jag? Hur bemöter jag de funktionshindrade och deras rättigheter? Hur lever vi upp till rättigheterna? Är vårt serviceutbud tillräckligt? Vad säger målgruppen? Lever vi upp till andra lagar och regler? Ger vi rådgivning och fungerar serviceplanerna och de andra planerna på riktigt, i vardagen? Man behöver inte tycka synd om de funktionshindrade, men nog bemöta dem och deras anhöriga med respekt – i syfte att möjliggöra ett så normalt liv som de bara klarar av med vårt stöd. Det är vår plikt att som en civiliserad nation hjälpa dem som är mest utsatta.

Övergrepp handlar inte enbart om våld mot person eller egendom. Det är ett övergrepp om man inte följer lagen. Det är ett övergrepp att missbruka makt och att försöka straffa för eller bort ett funktionshinder. Det är ett övergrepp att inte sköta sitt jobb som expert eller tjänsteman på bästa tänkbara sätt. Det är ett övergrepp att inte alls bemöta de funktionshindrade eller deras anhöriga. Det är ett övergrepp att kommunicera fel, att framkalla missförstånd och att beskylla den funktionshindrade för detta. Det är ett övergrepp att skrika, att ta i hårt, att övermanna en funktionshindrad. Det är ett övergrepp med låntgående konsekvenser att objektifiera eller att på felaktiga grunder dokumentera egna kommunikationsmissar som en beteendestörning i officiella dokument. Det är ett övergrepp att inte ge råd eller att skriva behövliga rekommendationer. Det är ett övergrepp att hämnas på familjen eller på den funktionshindrade oavsett vad som skett eller om man tycker om personerna i fråga. Det är ett övergrepp att förvägra en funktionshindrad den assistens och de hjälpmedel som behövs för vardagen, inlärningen, kommunikationen och annat i ett vanligt liv. Det är ett övergrepp att förvänta sig att den funktionshindrade själv komer på sina rättigheter och att de förutsätts behärska ett hjälpmedel innan de ens får testa dem. Det är ett övergrepp om omvärlden (i tjänsteställning) inte bryr sig om att klara av hjälpmedlen och att utvidga den funktionshindrades egen kapacitet därtill. Det är ett övergrepp att förvägra en funktionshindrad vård eller att kräva att de anhöriga genomför medicinska åtgärder. Det är ett övergrepp att hota med förlängda väntetider eller att förhandscensurera habiliteringsbehov utgåande från ett kvottänkande. Det är ett övergrepp att förhindra yttranderätten. Mycket fler saker är övergrepp. Övergrepp är alltså inte bara fysiskt våld mot sak eller person.

Vi hjälper och stöder er gärna i arbetet för en högklassig omsorg där de mänskliga rättigheterna respekteras, bemötandet är lågaffektivt och man vet i vems tjänst man är samtidigt som detta syns i processerna och i kompetensen. Vi jobbar för stöd och omsorg utan övergrepp och för ett fullvärdigt liv med utbildning, kommunkation, jobb, boende och ekonomi i paritet med andras motsvarande situation.

Man kan lära sig mycket av att lyssna på målgruppen och genom att ställa dem öppna frågor. Många anhöriga är proffs i sig. De som inte är det från början, blir det och dessutom tvärvetenskapligt så. Det är resursslöseri att inte lära sig av dem. Man kan också utvecklas genom att ta initiativet i egna händer genom frågan ”Vilken service behöver du?” och genom att av sina chefer kräva bättre förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Ibland behöver man lite distans till vad och hur man jobbar – eller tillfälle att i en mer tvärvetenskaplig grupp ta sig en funderare på arbetssätten och –metoderna. Vi ställer gärna upp i det arbetet.

Empowerment är kanske ett modeord, men det lönar sig att lita på målgruppen. Idag misstror myndigheterna de funktionshindrade och beter sig som om dessa fuskade eller bad om för mycket. Mycket av hjälpen innebär intrång i den privata sfären. Det är ytterst osannolikt att någon vill ha en dubbel bemanning assistenter med insyn i allt från kontonas saldo till tvättkorgens innehåll. Vi hjälper er gärna att med era processer garantera de funktionshindrade yttranderätt och makt över sina egna liv.