Varför AKK-specialpedagogik©?

Icke-talande autister med utvecklingsstörning kan lära sig så mycket – om vi tillåter det. Revolutionerande metod inom bildstödd specialpedagogik höjde produktiviteten över tusenfalt på årsnivå.

De icke-talande autisterna, vilkas förstaspråk är tecken och bildstöd, har inte en enda skolbok idag för hela skoltiden på sitt modersmål, inte nödvändigtvis (lärar- eller specialklasslärar)utbildade lärare heller. Undervisningen sker på lösa lappar, en långsam och klumpig metod som lätt cementerar barnen på en låg nivå. Inom IT är målgruppen är duktig, men trots IT-färdigheterna får eleverna ingen apparatur. Kapaciteten och behoven förbigås pga elevernas svårigheter att knäppa knappar eller vända sidor. Idag finns det bra ’appar’ för Ipad och program för PC:n, men barnen ramlar mellan två stolar i den kommunala byråkratin och får noll apparater i ställer för två, en för kommunikation och en för undervisningen – de får inte heller en gemensam apparat för dessa. Trots att dessa barn kommer att kommunicera livet ut med bokstäver eller bilder och talsyntes, blir de utan apparater. De berövas sin yttranderätt.

Undervisningen sker på lösa lappar, en långsam och klumpig metod som lätt cementerar barnen på en låg nivå. Inom IT är målgruppen är duktig, men IT-färdigheterna och behoven förbigås då datorer delas ut pga elevernas svårigheter att knäppa knappar eller vända sidor. Idag finns det bra ’appar’ för Ipad och program för PC:n, men barnen ramlar mellan två stolar i kommunen och får noll apparater i ställer för en eller två, trots att deras kommunikation livet ut sker med bokstäver eller bilder och talsyntes.

Med tecken och symboler i Lexia, ett datorprogram vid bla läs- och skrivsvårigheter, öppnades dörren till en specialpedagogisk revolution för mina ögon.

Produktiviteten i specialundervisningen ökade mer än tusenfalt (inte %) på årsbasis inom teman som läskunnighet, språkmedvetenhet, allmänbildning och matematik. Exeptionellt är att man också lär sig språk, vilket kunde användas inom språkundervisningen för invandrare. Inlärningsresultaten är mycket sporrande.

manuellt och datoriserat i undervisning och kommunikation 010 Copy (1) of april o eftis 003

Manuellt med lösa kort och stora lagringssvårigheter eller Tecken och bilder på Lexia – hörlurar, tydliga ljud, arbetsro, variation?

Den månatliga ransonen är en timme jobb vid datorn per dag, varvid eleven i lugn och ro går igenom 15-16 övningar med 2-8 delmoment och 10-40 upprepningar. Nya teman och variationer tillkommer under terminens gång i enlighet med läroplanen och årskalendern. Kravnivån stiger i takt med inlärningen. Det ger en 40-250 –faldig produktivitetsökning per månad jämfört med manuella metoder.

Resultaten är häpnadsväckande

Med redan en timme om dagen har häpnadsväckande resultat nåtts i akademika, kommunkation, interaktion, språk (rfämmande språk) och studieteknik. Satslängden har ökat. Vi har med bild-, tecken- och ljudstöd gått igenom t o m Topelius’ och Runebergs yrkesliv och produktioner, världsreligionerna, landets tvåspråkighet, handikappfrågor och världsspråken. Teckenbruket har ökat drastiskt.

Över 600 finska ord har enkelt lärts in under skolåret – via hörselminnet och symboler! Det gäller det andra inhemska språket i form ett slags ’språksprinkler’ (med mindre utsättning än en språkdusch). Inlärningsresultatet är man som enspråkig, tecken- och bildkommunicerande, taloförmögen, läs- och skrivokunnig, utvecklingsstörd autist kapabel till.

Från stor tveksamhet inom sifferområdet 1-5 i augusti, går 1-10, ibland 1-12 i maj galant, kryddat med hela tiotal och våra mängdangivande småord jämte tecken. I Ordna bokstäver (till ord) märker man inte att förhandsvisningen av orden i februari var 4 sekunder, sedan 2, 1 och i maj 0,5 sekunder. I uppgiften byggs 2-3 –boksavsord i en viss ordningsföljd. På fyra månader har antalet ord som avverkas unedr den givna femminutersperioden ökat från 15-20 till 25-30 (lite beroende på dagsformen).

Konklusioner

Med tecken och bildstöd i Lexia kunde vi satsa på inlärning i ordets vidaste bemärkelse, på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt kunde vi bemötas av jubel från eleverna/brukarna: äntligen någon som bryr sig och som tar bort hindren på min väg. Och som ger mig yttrenderätt och makt över mitt eget liv.

Terry (Thérèse) Grahn

M.A., beteendevetare, pedagog, MBA(Henley), spec sk, lobbare och anhörig,

utbildad i AAC/TAKK och oralmotorik, lobbare i substans och process

Twitter AAC_Terry

www.puheoikeus.fi (Right to talk, yttranderätt)

FOTON: Terry Grahn

Bilder från Lexia med tillstånd av Olle Gunnilstam, tecken med tillstånd av Hannele Rabb (Handlaget) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (Ritade tecken). Källa: även Boardmaker och Papunet.

Kan även formuleras: Bilder: Lexia, Handlaget, SPSM, BM och Papunet

COPYRIGHT PÅ METODEN OCH PÅ DE BIFOGADE BILDERNA: Terry Grahn

Lexia förekommer på svenska och på finska och under namnet Lexion även på engelska.